Condiţii Generale de Vânzare

I. Condiţiile generale:
Aceste condiţii generale de vânzare se aplică obiectului Acordului, precum şi tuturor contractelor de urmărire. Respingem orice alte condiţii sau restricţii ale clienţilor noştri în legătură cu obiectul Acordului, precum şi pentru toate contractele de urmărire. Nu există alte acorduri. În cazuri singulare, modificările sau abaterile de la condiţiile generale sunt valabile numai dacă am consimţit explicit, în scris, la aceste modificări sau abateri.

II. Ofertele, comenzile:
Ofertele noastre nu sunt obligatorii. Comenzile clienţilor noştri sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris (de asemenea pe factură şi pe actele de livrare). Formulele marcate ca fiind confidenţiale de către clienţii noştri sau alte documentaţii pe care le primim de la clienţii noştri pentru onorarea comenzii vor fi tratate în confidenţialitate şi vor fi puse la dispoziţia terţilor doar cu consimţământul clienţilor noştri. Recomandările, aplicaţiile şi alte informaţii care sunt furnizate de angajaţii noştri sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt confirmate în scris.

III. Livrarea:
Livrările trebuie efectuate la preţurile şi condiţiile confirmate de noi. Nu sunt garantate termene limită de livrare fixe. Vom depune toate eforturile pentru a efectua livrarea cât mai repede. Termenele limită de livrare vor începe după primirea tuturor documentelor şi materialelor necesare pentru executarea comenzii. Termenul limită de livrare este onorat cu înştiinţarea pregătirii noastre de a livra chiar atunci când expedierea nu este posibilă fără a fi vina noastră. Pentru cazurile singulare în care termenul limită de livrare fix este convenit în scris, în eventualitatea întârzierii noastre, clientul trebuie să ne acorde o perioadă de cel puţin 6 săptămâni. În cazul în care nu putem efectua livrarea, clientul poate anula contractul. Sunt excluse revendicările depăşite ale clientului. Avem dreptul de a efectua livrări parţiale. Clientul nu are dreptul de a respinge livrarea parţială. Nu avem obligaţia de a livra în cazul în care nu primim livrarea corectă sau la timp, conform contractului nostru.
Livrarea este efectuată pe riscul achizitorului. Pentru bunurile vândute fără transport inclus, suportăm costul transportului, dar nu ne asumăm riscul transportului/expedierii. În cazul în care transportul, taxele vamale, taxele sau alte cheltuieli cresc după încheierea contractului, valorile mărite trebuie suportate de client.
La livrarea în unităţi comerciale mici, cantitatea comenzii va fi convenită în mare, cu excepţia cazului în care nu a fost convenit altfel în scris. Vom depune toate eforturile pentru a onora cererea. Încă mai poate surveni producţia cauzată de livrări excedentare sau livrări incomplete. De asemenea, aceasta se va aplica livrărilor parţiale la cerere.
Calitatea sau specificaţia convenită va fi considerată respectată dacă bunurile au aceste calităţi la locul de expediere/livrare.

IV. Structura calităţii:
Calitatea bunurilor, precum şi scopul şi utilizarea destinată ale bunurilor rezultă din parametrii de producţie conveniţi. Aşadar, fiecare vânzare de bunuri este efectuată pe baza parametrilor de producţie conveniţi. Orice alte calităţi sunt considerate acordate dacă au fost acordate explicit, în scris.
Aplicaţia, utilizarea şi manipularea, precum şi introducerea bunurilor livrate nu poate fi controlată de noi şi reprezintă responsabilitatea exclusivă a clienţilor noştri. Sfatul nostru privind aplicaţia, verbal sau scris, este numai o îndrumare, care nu obligă şi nu scuteşte clientul de examinarea corespunzătoare a bunurilor livrate cu privire la scopul şi utilizarea destinată.
Utilizarea înregistrată conform REACH nu va constitui un acord al anumitor calităţi ale bunurilor, iar utilizarea înregistrată nu va fi considerată acordată sau convenită contractual. Clientul este unicul responsabil de examinare înainte de încheierea unui acord pentru a stabili dacă utilizarea destinată a bunurilor corespunde utilizării relevante a produsului conform REACH.

V. Expedierea:
În cazul în care nu s-a stabilit altfel în cazuri singulare, riscul de pierdere, distrugere, deteriorare a bunurilor sau defectare a bunurilor va fi transmis clientului la momentul livrării/predării bunurilor către transportator sau, în cazul „colectării“, după ce bunurile sunt pregătite pentru client. Ne rezervăm dreptul de a alege mijlocul de transport. Cererile speciale legate de instrucţiunile de expediere, care presupun costuri suplimentare, trebuie să fie suportate de client.

VI. Plata:
Livrările se plătesc în conformitate cu instrucţiunile de pe facturile noastre şi regularizările vor fi excluse. Avem dreptul de a scurta termenele de plată şi de a accelera creditele acordate în eventualitatea în care clientul nu a efectuat plăţile scadente sau în cazul în care plata în rate nu a fost efectuată pentru rata scadentă. În caz de îndoială fondată legată de bonitatea clientului, putem rezilia toate contractele legate de livrările restante la momentul respectiv sau putem efectua livrări ulterioare, în funcţie de garanţiile suplimentare corespunzătoare, inclusiv plata în avans. Plăţile vor fi considerate efectuate numai după ce suma este disponibilă integral în contul nostru. Suntem împotriva prevederii contrare, conform căreia avem dreptul de a utiliza plăţi pentru cel mai vechi sold deschis, plus dobândă şi taxe, care sunt dispuse în următoarea ordine cronologică: taxe, dobândă, capital. Prezentarea cambiilor are nevoie de consimţământul nostru. Aceasta va înlocui plata. Discountul, taxele, tarifele şi alte comisioane de plată similare legate de cambii vor fi suportate de client. În cazul în care valuta a fost convenită explicit, o scădere a cursului din perioada dintre data intrării în vigoare a contractului şi data facturării va reprezenta riscul clientului.
Plata livrărilor parţiale va fi efectuată cu suma egală cu valoarea acestei livrări. Reţinerea şi compensarea din partea clientului sunt excluse. În cazul livrărilor fragmentate, clientul are dreptul numai la reţinerea sumei echivalente cu partea care nu a fost livrată. De asemenea, pot fi revendicate daune suplimentare care rezultă din plata întârziată sau din neefectuarea plăţii. În cazul culpei clientului, clientul este obligat să plătească toate taxele care rezultă din revendicările noastre constatate.

VII. Rezervarea dreptului de proprietate:
Dreptul absolut de proprietate asupra bunurilor livrate se transmite clientului după ce plata datoriilor a fost achitată integral. Până atunci, bunurile vor rămâne proprietatea noastră nerestricţionată. Clientul are dreptul de a utiliza bunurile în desfăşurarea normală a activităţii sale, atât timp cât efectuează plata. Nu sunt permise angajamentele sau transferurile ca garanţii. Creanţele care rezultă din vânzarea bunurilor livrate sau orice alt drept de proprietate legal legat de bunurile rezervate sunt transmise de client către noi pentru garantarea revendicărilor noastre. În caz de sechestru al mărfii rezervate de terţi, Achizitorul îşi va asuma desemnarea dreptului de proprietate al Vânzătorului şi înştiinţarea acestuia fără întârziere. Dreptul de proprietate rezervat se va extinde asupra produselor obţinute prin procesare. Dacă marfa rezervată este procesată împreună cu alte bunuri, combinată sau amestecată cu aceasta, Vânzătorul va obţine dreptul de coproprietate asupra produselor, obţinut din raportul dintre valoarea facturată a mărfii rezervate şi valoarea facturată a mărfii deţinute de terţii Achizitorului. Vânzătorul va avea dreptul de a cere de la Achizitor returnarea mărfii rezervate fără acordarea unei perioade de graţie şi fără anularea contractului în cazul în care Achizitorul îşi încalcă obligaţiile faţă de Vânzător. Primirea înapoi a mărfii rezervate va constitui o reziliere a contractului numai dacă acest lucru este declarat explicit, în scris, de către Vânzător.

VIII. Forţa majoră, restricţii:
Vor fi considerate cazuri de Forţă majoră, fără limitare, următoarele: oprirea producţiei, stagnarea producţiei, întreruperile, incendiile, inundaţiile, distrugerea maşinilor, deficitul de materii prime, de angajaţi, de energie sau orice alte materiale, întreruperea totală sau parţială a livrării consumabilelor, grevele, blocarea, întreruperea de expedieri, decretele oficiale sau orice alt impediment care împiedică, întârzie, reduce sau face intolerabilă producţia, livrarea, acceptanţa sau consumul. Nu suntem obligaţi să livrăm pe durata incidentului de Forţă majoră. În eventualitatea în care perioada unui astfel de incident depăşeşte 8 săptămâni, ambele părţi au dreptul de a se retrage din contract. În cazul rezilierii contractului, clientul nu are dreptul de a revendica pagube. Este exclusă orice rambursare a cheltuielilor suportate de client (precum plata penalităţilor către terţi). În cazul în care sursa noastră de alimentare este întreruptă, nu suntem obligaţi să acoperim această lipsă de resurse. Avem dreptul de a opri livrările în funcţie de propriile nevoi de produse. Printr-o astfel de procedură suntem scutiţi de orice obligaţie suplimentară de livrare. Nu va exista o obligaţie suplimentară.

IX. Garanţia şi daunele:
Înştiinţarea cu privire la defecte trebuie efectuată imediat după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Descrierea specifică a defectului trebuie făcută în scris şi trebuie oferite dovezi corespunzătoare; trebuie furnizate eşantioane, documente, numărul facturii, numărul de lot etc.). Clientul are obligaţia de a examina bunurile/serviciile imediat după primire. În cazul în care o înştiinţare cu privire la defecte este fondată, vom reacţiona - la alegerea noastră - fie printr-o reducere de preţ sau schimbare a produsului, fie prin primirea înapoi a bunurilor. Bunurile respective trebuie depozitate de client. Clientul poate înapoia bunurile numai cu consimţământul nostru. Orice revendicări pentru costuri ulterioare, daune indirecte, revendicări fără responsabilitate sau revendicări care susţin o încălcare a datoriilor colaterale vor fi excluse pentru cazurile de neglijenţă uşoară a persoanelor care acţionează în numele nostru. Revendicările vor fi limitate la valoarea facturii pentru bunurile/serviciile respective. Sunt excluse orice efecte ale contractului prin intermediul terţilor. În cazul în care clientul intenţionează să deschidă o acţiune de revendicare a răspunderii pentru produse, trebuie să specifice faptele care o susţin în termen de 14 zile după ce faptele i-au devenit cunoscute sau imediat după ce a fost intentat un proces legal. În cazul în care clientul nu respectă această obligaţie, va pierde revendicările împotriva noastră care rezultă din recursul pentru răspunderea pentru produse. Sunt excluse deteriorările bunurilor, daunele de proprietate sau daunele indirecte pe care le suportă clientul în calitate de antreprenor ca urmare a defectului produsului.
Nu suntem responsabili dacă bunurile nu sunt utilizate în conformitate cu destinaţia lor, descrisă de noi sau identificată de REACH pentru produs. Obligaţia de a examina compatibilitatea bunurilor se adresează exclusiv clientului.
în cazul în care trebuie să respectăm obligaţiile legale legate de REACH şi acest lucru este cauzat de client, iar acest lucru produce ulterior o întârziere sau imposibilitate de onorare a obligaţiei noastre de livrare, suntem scutiţi de orice răspundere pentru astfel de întârzieri sau imposibilităţi.

X. Alte drepturi şi obligaţii:
Clientul poate pune bunurile în circulaţie numai conform ambalării noastre şi adăugând informaţiile suplimentare, actele şi informaţiilor clientului, aşa cum este obligatoriu prin lege sau decret. Clientul trebuie să îndeplinească toate prevederile de etichetare şi ambalare. Nu suntem obligaţi să primim înapoi bunurile vândute sau să rambursăm clientul în cazul în care comercializarea produselor a fost limitată de autorităţi în ceea ce priveşte cantităţile, timpul sau orice alte aspecte. În cazul în care o autoritate solicită primirea înapoi a bunurilor, clientul este obligat să returneze bunurile pe propria cheltuială şi nu mai poate adăuga vreun alt material, trebuind utilizat ambalajul original. În cazul în care clientul ia cunoştinţă de o calitate necunoscută a produselor noastre, trebuie să ne înştiinţeze imediat. Publicitatea bunurilor noastre poate fi realizată numai cu consimţământul nostru şi cu respectarea tuturor prevederilor în vigoare. Clientul va fi responsabil pentru toate daunele (în special daunele pecuniare) cauzate de nerespectarea acestor prevederi.
În cazul în care sursa bunurilor depinde de o autorizaţie oficială, clientul trebuie să ne demonstreze că o astfel de autorizaţie există încă la momentul livrării. Orice modificări ale acestor autorizaţii trebuie comunicate către noi. În cazul în care această obligaţie este încălcată, clientul va fi responsabil pentru daunele suportate de noi ca urmare a acestei încălcări.

XI. Salubrizarea:
După încetarea contractului, toate materialele aranjate pentru comandă, precum etichete, materii prime, materiale de ambalat pot fi livrate sau facturate clientului. Dacă livrarea nu este acceptată, avem dreptul de a preda aceste materiale unei întreprinderi autorizate de reciclare, pe cheltuiala clientului. În special în legătura cu această comandă, materiile prime achiziţionate pot fi salubrizate pe durata contractului în cazul în care devin inutile ca urmare a întârzierilor de acceptanţă a bunurilor.

XII. Locul prestaţiei, jurisdicţia, clauza de valabilitate:
Locul de livrare va fi locaţia de expediere respectivă pentru locul de plată indicat în factură. Jurisdicţia va fi tribunalul competent din Bucuresti. Avem dreptul de a acţiona în justiţie revendicările împotriva clienţilor noştri unui tribunal din jurisdicţia clientului. Se aplică legea romana. Este exclusă legea vânzării bunurilor pentru Naţiunile Unite.
Dacă anumite clauze din aceste Condiţii generale de vânzare sunt nevalide, integral sau parţial, acest lucru nu va afecta condiţiile rămase. Clauza nevalidă va fi înlocuită de o clauză validă, care respectă pe cât posibil scopul economic.

XIII. Limbile aplicabile:
În cazul discrepanţelor din contractele multilingve, pe care le-am încheiat cu un client, versiunea în limba română va prevala întotdeauna. De asemenea, acest lucru se aplică acestor Condiţii generale de vânzare.
Aceste Condiţii generale de vânzare nu se vor aplica clienţilor din legislaţia românească, cu scutirea Rezervării dreptului de proprietate.
Tipareste articol/pagina